Onze visie op begeleidend kamer wonen

Wij vinden het als initiatiefnemers (Tarik, Johan en Rob) fijn en belangrijk om mensen met een verstandelijke beperking een veilige omgeving aan te bieden, waar warmte, gezelligheid en huiselijkheid voorop staan. Dit willen wij creëren door met elkaar lief en leed te delen en door vooral verbinding met elkaar te maken. De begeleiding zal zelf ook in de woonvoorziening wonen en leven om zo een omgeving te realiseren die kleinschalig wonen voor mensen met een beperking mogelijk maakt. Wonen in een kleinschalige woonvorm, geïntegreerd in het maatschappelijk gebeuren van een dorp, vinden wij een essentiële voorwaarde om volwaardig deel te kunnen nemen aan de samenleving. Kleinschalig wonen biedt ons inziens ook optimale voorwaarden om privacy, zelfstandigheid en keuzevrijheid gestalte te geven. Wanneer de maatschappij verandert, heeft dit ook effect op de zorg. Door onze jarenlange ervaring als werkers in de (grootschalige)zorg zijn we tot de conclusie gekomen dat kleinschalig wonen de toekomst is voor mensen met een beperking die niet zelfstandig kunnen wonen. Het leven in de groep en als individu zal het uitgangspunt zijn van onze werkwijze. Wij willen een woongroep gaan vormen waar ieders kwaliteiten tot bloei kunnen komen ondanks, of misschien wel dankzij, de beperkingen die ieder mens heeft.

Voor wie?

Project gescheiden wonen en zorg Het wooninitiatief zal een project worden waar wonen en zorg gescheiden worden. Jongeren en jong volwassenen vanaf de leeftijd van 16 jaar zijn van harte welkom. Het gaat in veel gevallen om jongeren met een stoornis bijvoorbeeld in het autismespectrum: ADHD, ODD, Asperger, autisme, ADD of een angststoornis. Doelstelling is het vergroten van de zelfredzaamheid. Jongeren die eraan toe zijn kunnen stap zetten naar zelfstandig wonen, met ambulante begeleiding. De woonkosten zullen door de inwonende pgb’ers betaald worden vanuit hun uitkering. De begeleiding/zorg die zij gaan genieten wordt betaald vanuit het toegekende wordt gefinancierd vanuit de WLZ, WMO of de Zorgverzekeringswet. Momenteel is dit alleen nog mogelijk door middel van een  persoonsgebonden Budget (PGB). Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Onze werkwijze

Wij werken met een vraaggerichte werkwijze. Wij gaan in onze werkwijze uit van de vraaggerichte zorgsturing en de mogelijkheden van de bewoners. Dat houdt in dat op de eerste plaats duidelijk moet worden vastgesteld welke vragen er zijn op het vlak van bijvoorbeeld begeleiding, verzorging, dagbesteding, activiteiten en huisvesting. Vervolgens wordt zorgvuldig door ons bekeken of de vragen realiseerbaar zijn binnen onze woonvoorziening.